Frihetsberøvelse uten dom
Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge / Rettssikkerhet

Frihetsberøvelse uten dom

<Av Jens Petter Gitlesen, Forbundsleder, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)> Det skal mye til for myndighetene å frata voksnes selvbestemmelse, uavhengig av hvor uheldige en måtte mene at den enkeltes valg er. Stort sett er slik myndighetsutøvelse tillagt domstolene gjennom straffeloven. Mennesker med utviklingshemning fratas derimot sin selvbestemmelse av enkeltpersoner, uten involvering av domstolene. De … Les videre

Er likestilling for funksjonshemmede for dyrt?
Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Er likestilling for funksjonshemmede for dyrt?

<Kristel Jüriloo, Rådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet> Universell utforming er utforming av bygninger, transportmidler, uteområder og IKT slik at de kan benyttes av flest mulig. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven slår fast at mangel på universell utforming kan innebære diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne beskriver universell utforming som en … Les videre

Gratulerer med dagen? De blåblås første år
Norge / Valg 2013

Gratulerer med dagen? De blåblås første år

<Av Aled-Dilwyn Fisher, redaktør> I dag fyller Norges blåblå regjering ett år. På MRbloggen fulgte vi med under valgkampen, og analyserte Regjeringsplattformens hummer og kanari. Men hvordan ser de blåblå ut ett år senere? Fra plattform til politikk Regjeringsplattformen vekket tidlig oppmerksomhet for forslaget om å endre religion, livssyn og etikk-faget (RLE) til «kristendom, religion, … Les videre

Noreg og CRPD: Svar til Berit Vegheim frå Nasjonal institusjon for menneskerettar
Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Norge

Noreg og CRPD: Svar til Berit Vegheim frå Nasjonal institusjon for menneskerettar

<Av Ingrid Egeland Thorsnes, seniorkonsulent ved Nasjonal institusjon for menneskerettar> På MRbloggen skriv Berit Vegheim 12. september 2014 at Nasjonal institusjon for menneskerettar (NI) forsvarar innskrenkingar i fundamentale menneskerettar, og at vi ikkje har forstått kva paradigmeskiftet som FNs konvensjon om rettane til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD) inneber. I dette innlegget ønskjer vi å … Les videre

Universelle menneskerettigheter med unntak?
Funksjonshemmedes rettigheter / Norge

Universelle menneskerettigheter med unntak?

<Av Berit Vegheim, Borgerettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen> Både myndigheter og menneskerettsvoktere har etter ikrafttreden av FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i 2008 avslørt at universelle menneskerettigheter ikke var universelle likevel. Norge ratifiserte CRPD i 2013 som ett av Europas siste land, og brukte som unnskyldning at vergemålsloven måtte endres. Først med CRPD har funksjonshemmede fått … Les videre

Re-thinking Autonomy
English articles / Funksjonshemmedes rettigheter / Kultur / Likestilling og ikke-diskriminering

Re-thinking Autonomy

<By Michael  A. Stein*, Professor, Executive Director, Harvard Law School Project on Disability and Janet E. Lord, Professor> Legal capacity, according to which law recognizes an individual’s autonomy to decide and act on her own behalf, is a fundamental human right reflected in seminal modern human rights instruments. The Convention on the Rights of Persons with … Les videre

Vi har blitt fullverdige borgere
FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering

Vi har blitt fullverdige borgere

Erkjennelse av funksjonshemmedes menneskerettigheter <Av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen, og medlem av Manneråkutvalget som utredet NOU 2001:22 Fra bruker til borger> CRPD realiserer eksisterende menneskerettigheter Kjersti Skarstad skriver i sitt innlegg 3.6. om Norges ratifikasjon av FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, (heretter kalt CRPD ): «At funksjonshemmede har de samme menneskerettigheter som alle andre, er … Les videre