Funksjonshemmedes rettigheter / Kvinners rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering

Tvangssterilisering og tvungen abort i Norge

<av Kristel Jüriloo, redaktør>

Kristel

Kristel Jüriloo. Foto: privat

I Norge kan myndighetene tvinge kvinner med nedsatt psykisk eller kognitiv funksjon til å sterilisere seg og til å ta abort. Fylkesmannen oppnevner en verge som kan begjære abort eller sterilisering uten samtykke fra den det gjelder. Jeg mener at tvungen sterilisering og tvungen abort er et alvorlig brudd på kvinners menneskerettigheter.

For kort tid siden oppdaterte FNs Kvinnekomité sin mest berømte tolkningsuttalelse – tolkningsuttalelse om vold mot kvinner.

Kvinnekonvensjonen ble vedtatt i 1979 som et svar på at mange jenter og kvinner ble nektet sine menneskerettigheter. Ekspertene i FNs Kvinnekomité er de som tolker Kvinnekonvensjonen og vurderer om statene gjør nok for å oppfylle kvinners menneskerettigheter.

Da Kvinnekonvensjonen ble vedtatt, ble det ikke tatt med noe om vold mot kvinner. Tolkningsuttalelsen om vold mot kvinner ble berømt fordi den slo fast at vold mot kvinner er diskriminering og i strid med kvinners menneskerettigheter. Det betyr at vold mot kvinner er et hinder for likestilling. Vold kan få alvorlige konsekvenser for den som er blitt utsatt for det. Vold kan for eksempel ødelegge helse, karrieremuligheter, familieliv og politisk deltakelse.

Vold mot kvinner kan ta ulike former. Vold er et vidt begrep. For eksempel anses både kjønnslemlestelse og seksuelle krenkelser som en form for vold mot kvinner. Den oppdaterte tolkningsuttalelsen bestemmer at medisinske prosedyrer overfor kvinner med nedsatt funksjonsevne ikke kan utføres uten samtykke.

Tami_end_violence_against_women_jpg

Foto: Flickr Commons

I en rapport om levekårene til personer med utviklingshemming fra 2013 står det at  ca. 65 % av søknadene om sterilisering i perioden 2009-2011 dreide seg om personer med utviklingshemming. De fleste gjaldt sterilisering av kvinner.

Helse- og omsorgsdepartementet satt ned et utvalg (Rettighetsutvalget) for å følge opp rapporten. I utvalgets rapport fra 2016 står det at adgangen til å gripe inn for å hindre graviditet eller å gjennomføre abortinngrep, er svært begrenset.

Utvalget foreslår ingen endringer i steriliseringsloven eller abortloven. Utvalget mener imidlertid at vergemålsordningen er i strid med menneskerettighetene og foreslår at vergemål avskaffes og erstattes med beslutningsstøtte. Dersom vergemål blir erstattet med beslutningsstøtte, vil det i utgangspunktet bety at det ikke lenger er tillatt med tvungen sterilisering eller tvungen abort.

Det er likevel ingenting som tyder på at Regjeringen vil endre eksisterende vergemålsordning. Det er heller ingenting som tyder på at Regjeringen vil endre abortloven eller steriliseringsloven. Dette til tross for at disse regelverkene er i strid med menneskerettighetene.

Både Kvinnekonvensjonen og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) understreker at alle er like for loven, alle har selvbestemmelse og ingen skal ta fra deg selvbestemmelse på grunn av kjønn eller nedsatt funksjonsevne. Også de som trenger hjelp i hverdagen, skal ha selvbestemmelse over eget liv. Norske myndigheter må derfor tilby disse støtte til å ta beslutninger slik både Kvinnekomtéen, FN-komiteen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Rettighetsutvalget anbefaler. En ordning med beslutningsstøtte må erstatte ordningen med en verge som tar beslutninger på vegne av andre. 

Både Kvinnekonvensjonen og CRPD sier tydelig at myndigheter verden rundt må bekjempe fordommer mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. Det at vi automatisk tenker at det er en utfordring for kvinner med utviklingshemming eller kvinner med psykisk sykdom å få barn, er basert på fordommer.

Vi må snu tankegangen vår fra å tenke at andre må ivareta interessene til personer med nedsatt funksjonsevne, til å heller tenke at personer med nedsatt funksjonsevne er borgere som vi må lage plass til i samfunnet.

For eksempel må kvinner med nedsatt funksjonsevne få samme mulighet til å gi omsorg for sine barn, og undergis de samme reglene for hjelp fra barnevernet hvis det skulle være behov for det.

Hvis ikke samfunnet endrer seg til å bli et samfunn som omfavner variasjon i funksjonsevne, vil personer med nedsatt funksjonsevne aldri kunne få sine menneskerettigheter oppfylt.

Vergemålsloven, steriliseringsloven og abortloven gir uttrykk for hvor langt vi fortsatt har å gå for å endre våre fordommer mot personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringen  må derfor begynne å jobbe med å lage ordninger for beslutningsstøtte for å hindre tvungen sterilisering og tvungen abort, og andre krenkelser av funksjonshemmedes rett til selvbestemmelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tanker om “Tvangssterilisering og tvungen abort i Norge

 1. Å innføre beslutningsstøtte innebærer at man skjuler tvangen og dermed fører det til dårligere rettsikkerhet.

  Liker

  • Hei og takk for din kommentar! Du har en legitim bekymring. Det imidlertid helt tydelig tale fra de relevante FN-komiteer som er satt til å overvåke menneskerettighetene: vergemål er i strid med menneskerettighetene. Sivilt samfunn og Likestillings- og diskrimineringsombudet deler denne vurderingen. Myndighetene må utrede ulike ordninger for beslutningsstøtte med sikte på å utforme et system som ivaretar selvbestemmelsen til de som trenger støtte, samtidig som at rettssikkerheten ivaretas. Det er flere land som har begynt å bevege seg mot beslutningsstøtte i stedet for vergemål, noe som viser at det er mulig å få til.
   Hilsen Kristel Jüriloo

   Liker

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s