FN / Funksjonshemmedes rettigheter / Likestilling og ikke-diskriminering / Menneskerettigheter / Norge

CRPD må inn i Menneskerettsloven

Bilde av Berit Vegheim

Berit Vegheim

<Skrevet av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen>

Svar til innlegg skrevet av redaktør i MR-bloggen, Kristel Jüriloo

Norges brudd på CRPD  (FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ) har i flere år vært en viktig sak for Stopp Diskrimineringen, og det er veldig bra at Jüriloo 24.2.2017 løfter frem denne Høyesterettsdommen.

Men det er ikke tilstrekkelig at tolkningserklæringene blir trukket tilbake. Siden årsaken til at CRPD viker ved motstrid er at CRPD ikke er skrevet inn i Menneskerettsloven, slik de tre universelle konvensjonene og barne- og kvinnekonvensjonen er.

Vi som sloss for full erkjennelse av funksjonshemmedes menneskerettigheter, er svært skuffet over at ingen politiske partier eller menneskerettsaktører i Norge, med unntak av LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet), har støttet vårt krav om forbud mot fratakelse av rettslig handleevne og bruk av tvang på grunnlag av funksjonsnedsettelse i tråd med CRPD.

regjeringen_domstol

Foto: regjeringen.no

Jüriloo viser til at nasjonal MR-institusjon har svart på vårt blogginnlegg. I svaret sier de at de vil utrede spørsmålet, men bortsett fra et seminar i 2014, har vi ikke hørt noe mer fra nasjonal MR-institusjon.

Det fremstår som om de som ellers er svært tydelige om menneskerettighetene, inntar en «vente og se» posisjon. Dette til tross for at fratakelse av rettslig handleevne, er det største inngrepet en stat kan gjøre overfor borgerne.

Stopp Diskrimineringen som har frontet denne kampen i Norge i snart seks år, er svært bekymret for den lave statusen funksjonshemmedes menneskerettigheter har i Norge.

Vi ser videre med stor bekymring på at det har festet seg en oppfatning av at det er mange land som har inntatt samme posisjon som Norge. Jüriloo skriver at: «Norske myndigheter, og mange andre stater, tolker dette avsnittet slik at det i noen tilfeller er tillatt å frata selvbestemmelse fra en person med nedsatt funksjonsevne.»

Som vi skrev i vårt svar til UD i Dagbladet 19.10.2016 er det riktig at mange land i verden ikke oppfyller menneskerettsforpliktelser. Det er ikke noe spesifikt knyttet til denne konvensjonen. Mange land kan ha lovgivning som er i strid med CRPD, men det er: «kun tolv land av 168 som har funnet grunn til å avgi egen tolkningserklæring til artikkel 12 som forbyr umyndiggjøring og kun fire land til artikkel 14 som forbyr bruk av tvang.» (http://www.dagbladet.no/kultur/udnbspbekrefter-at-norge-ikke-er-et-foregangsland/63970807. )

I vår kronikk i Dagbladet som utløste debatten, 7.10.2016, er det myten om at Norge er et foregangsland vi angriper, og det faktum at Norge skyver andre land foran seg, bidrar kun til å bekrefte våre påstander (http://www.dagbladet.no/kultur/myten-om-norge-som-foregangsland-pa-menneskerettigheter/63949573).

Som vi peker på i innlegget, Norge har gjentatte ganger blitt anmodet av flere andre land om å trekke sine tolkningserklæringer (i realiteten reservasjoner). Videre viser vi til at Norge under forhandlingene om CRPD, dannet en tvilsom minoritet med Iran, Syria og Yemen, i sin kamp for å forbeholde seg retten til å frata rettslig handleevne og bruke tvang. Norge er videre blant få land som også benytter enhver anledning til å ta omkamp om tolkningen av artikkel 12.

Det er på høy tid at alle som ønsker troverdighet som voktere av menneskeretter, tar tydelig standpunkt og stiller seg sammen med oss bak kravet om at Norge må respektere CRPD fullt ut og inkorporere CRPD i Menneskerettsloven.

12 tanker om “CRPD må inn i Menneskerettsloven

 1. Så lenge utviklingshemmede er en del av konvensjonen er det ikke realistisk at den tas inn i menneskerettsloven.
  Jeg har i et privat høringssvar til NOU På lik linje foreslått at utviklingshemmede tas inn i barnekonvensjonen.

  Liker

 2. § 92. Grunnloven har følgende ordlyd:
  «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.» Enhver tolkning tar utgangspunkt i ordlyden. Høyesterettsdommer Bårdsen mente at dette styrker konvensjonens plass i Norsk rett. Men Høyesterett fant at Stortingskomiteen ønsket at bestemmelsen ikke skulle endre nåværende rett. Dermed blir konvensjonsstridige lover ikke satt til side av konvensjoner som ikke er med i menneskerettsloven. http://www.nhri.no/nyhetsarkiv/avklaring-av-grunnloven-92-article465-28.html

  Liker

 3. CRPD er kun en anbefaling hvor Norske myndigheter har foretatt en tolkningserklæring.
  I tillegg har myndighetene reservert seg mot artikkel 12, artikkel 14 og artikkel 25.
  Mitt spørsmål blir: Kan man reservere seg mot inkorporerte konvensjoner?
  Kan du legge en link som dokumenterer dette.

  Liker

 4. Spørsmålet er hvorfor finner seg folk i det?
  Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i psykiatrien i Europa. Allikevel har antall tvangsinnlagte økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 på tross av tverrpolitisk enighet om reduksjon.

  Departementet var i forarbeidene til loven om psykisk helsevern Ot. Prp. Nr. 11 (1998-1999) kapittel 8.4.6. av den oppfatning at et strengt faglig forsvarlighetskriterium, og et krav om «stor sannsynlighet» for at tvangsbehandlingen ville ha en positiv effekt, ville sikre mot overtredelse av menneskerettskonvensjon EMK Artikkel 3 (Forbud mot tortur). Kjetil Lund har vist til at kravet om stor sannsynlighet ikke blir møtt og foreslått å bringe psykiatrien på den riktige siden av loven med å lytte til FN og fjerne hjemmel for tvangsmedisinering (vedlegg 2).

  Erfaringene fra andre land viser («Martin Zinkler. Germany without Coercive Treatment in Psychiatry—A 15 Month Real World Experience») at det er mulig å forby tvangsbehandling med at hjemmel for det fjernes. Etter «forbudstiden» ble bare 0.5 % av innlagte tvangsmedisinert ca. en tiendel sammenliknet med tallet før. I Norge utgjør tvangsmedisinerte ca. 10 prosent av personene som ble behandlet i det psykiske helsevernet (SINTEF 2012). Det betyr at det blir ca. 20 ganger så mye tvangsmedisinering i Norge av innlagte sammenliknet med Tyskland. Selv om tvangsmedisinering blant innlagte psykiatriske pasienter er bare ca. 5 % av norsk nivå rapporterer pasientorganisasjoner (organisert bl. a. i «Forbund mot tortur i psykiatrien») Tyskland til FN som kriminell stat pga. at tvang i psykiatrien og tvangsmedisinering er fremdeles mulig (The Bundesverband Psychiatrie-BPE-Germany 19.2.2015: «Please condemn Germany as a human rights criminal.»). FNs CRPD komite svarte 17/04/2015: “The Committee is deeply concerned that the State party does not recognize the use of physical and chemical restraints, solitary confinement and other harmful practices as acts of torture.” http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN-SP-rapport.html Ikke noe reklame at Norge er en 20 ganger verre kriminell stat enn Tyskland.

  Liker

 5. Jeg er enig i at man kan se på omfanget av tvang og begrense det til et absolutt minimum men å forby det helt er ikke realistisk for når du bl.a. henviser til psykiatrien vil jeg minne om at man har folk med psykoser og noen av dem er farlige og da må hensynet til samfunnets behov for trygghet gå foran hensynet til enkeltindividet.

  Artikkelen om rettslig handleevne er en av artiklene som Norge har reservert seg mot og det tror jeg vi skal vi skal være glad for ellers ville man bl.a. kunne fengsle personer fra dyp til moderat utviklingshemming og et slikt samfunn øsker ikke jeg.

  Liker

 6. Det dreier seg hovedsaklig om tvangsbehandling. Hvordan blir utviklingshemmede behandlet og hva synes utviklingshemmede om den behandling de får?
  -Psykiatriske pasienter forteller Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur ifølge besøksrapporten i Sørlandet sykehus, Kristiansand 7.-9. september 2015 står det: “Pasienter som var tvangsmedisinert hadde imidlertid stort sett negative opplevelser som blant annet ble beskrevet som «forferdelig», «grusomt», og «tortur».” Tvangen oppleves av noen som trauma, retraumatisering og overgrep. -«(P)asienterfaringer (viser) at bruk av tvang kan oppleves som et sterkt traumatisk overgrep» (Helsedirektoratet: Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern i 2015),
  -«Undersøkelser (se Hammervold, 2009 og Wynn, 2004) viser at ”brukernes opplevelser av belteleggingen er preget av systemets bruk av makt og pasientens sårbarhet der følelser som avmakt, ensomhet, redsel og retraumatisering blir beskrevet” (Norvoll og Husum, 2011, s. 23).
  -For de som har opplevd overgrep tidligere, kan belteleggingen få svært negative konsekvenser i stedet for en positiv effekt, som de ansatte forventer.» (Erfaringskompetanse.no 2012:3. Tvang i psykisk helsevern. Ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger)
  -ca. to tredjedeler av pasientene klager på tvangsvedtak
  det finnes få alternativer: hovedsakelig valg mellom å ta medisin frivillig eller bli tvangsmedisinert
  -VG viser at tvangspsykiatrien er et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde» med totalt fravær av statlig tilsyn
  -5 FN komiteer har kritisert at Norge har krenket sine folkerettslige forpliktelser med det høyeste bruk av tvang i Europa. Special Rapporteur on Torture Juan E Méndez uttalte 4. Mars 2013: «States should impose an absolute ban on all forced and non-consensual medical interventions…»
  – “Dignity must prevail” – An appeal to do away with non-consensual psychiatric treatment World Mental Health Day – Saturday 10 October 2015 «The concept of ‘medical necessity’ behind non-consensual placement and treatment falls short of scientific evidence and sound criteria.»
  Jeg synes at den velmenende formynderstats mangel på tilsyn og tro på at tortur er omsorg og til beste for pasientene er underlig og feil og oppfordrer til avskaffelse av tortur i psykiatrien: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/avskaff-tortur-an.html men Norge vil holde seg så lenge på tvangstoppen i Europa (tross FN sine klare fordømmelser) som torturen får støtte og tolereres.

  Liker

 7. NOU 2016: 17. «På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming»

  12.7 Utvalgets vurderinger av gjeldende rett og praksis

  Utvalget legger til grunn at norsk rett og praksis må være innenfor rammene av rettslig bindende konvensjoner for Norge. Dersom Norge ikke gjennomfører rettighetene, foreligger det et folkerettsbrudd.

  Kapitel 12.7.1 Er regelverket for bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede i samsvar med CRPD? NOU 2016: 17. «På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming»

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/sec4#KAP12-7

  Liker

 8. Jeg har lest VG artiklene om tvang i psykiatrien men jeg kan ikke si at jeg har sett at utviklingshemmede har vært nevnt i de artiklene.
  Kjenner godt til den NOUEN for jeg satt i referansegruppen til rettighetsutvalget.
  En ting er å påpeke forhold som ikke er bra men jeg kan ikke se at de har noen forslag som vil avhjelpe situasjonen.

  Liker

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s