Likestilling og ikke-diskriminering / Menneskerettigheter / Norge / Rettssikkerhet

Snarvei til umyndiggjøring

Jens Petter Gitlesen. Foto: Privat

Jens Petter Gitlesen. Foto: Privat

<av Jens Petter Gitlesen, Forbundsleder, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)>

Vi fikk en ny vergemålslov for å styrke rettsikkerheten til vergetrengende og for å unngå «snikumyndiggjøring». Den nye vergemålsloven har imidlertid åpnet nye veier for umyndiggjøring. Veier som ikke var tiltenkt, men som fjerner det meste av rettsikkerhet.

Formelt er rettsikkerheten ved umyndiggjøring ivaretatt ved domstolsbehandling i de saker som gjelder å frata noen deres rettslige handleevne. En snarvei til umyndiggjøring finner en i Vergemålslovens § 33, andre ledd:

«Er den som er satt under vergemål, ikke fratatt den rettslige handleevnen, kan vergen ikke foreta disposisjonen hvis den som er satt under vergemål, motsetter seg det. Dette gjelder likevel ikke hvis han eller hun ikke er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer. Fylkesmannen, eller vergen med fylkesmannens samtykke, kan innhente legeerklæring for å få klargjort om vedkommende er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer.»

De to siste setningene i andre ledd, åpner for å frata personer sin selvbestemmelse med grunnlag i en legeerklæring.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er kjent med tilfeller hvor erklæringen om manglende samtykkekompetanse i vergemålslovens § 33, andre ledd benyttes som hjemmel for å hindre personer med full rettslig handleevne retten til å ytre seg overfor media, retten til selv å bestemme hvor og med hvem de vil bo og hvem de vil pleie omgang med.

Foto: www.regjeringen.no

Foto: regjeringen.no

Verken i regjeringens lovforslag (Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), Prop. 4 L (2009-2010)) eller i de tilhørende innstillingene, er forståelsen av § 33, andre ledd presisert.

Vergemålsutvalget betrakter imidlertid en legeerklæringen om manglende samtykkekompetanse som et første skritt i en prosess fram mot fratakelse av rettslig handleevne: «Finner vergen at den som er satt under vergemål ikke forstår sitt eget beste ved de standpunkter som vedkommende tar, er veien å frata vedkommende den rettslige handleevnen.»

Videre: «Hjemmel til å innhente legeerklæring omfatter bare de tilfeller hvor den som er under vergemål ikke synes å forstå hva saken gjelder, eller er i tvil om dette. Dersom han eller hun protesterer mot vergens disposisjon, må det vurderes fratakelse av rettslig handleevne.» (se NOU 2004:16, side 196).

Når Fylkesmannen vedvarende overser personers ønsker og hindrer deres beslutninger med en erklæring om manglende samtykkekompetanse, samtidig som personen har full rettslig handleevne, kan det umulig være annet enn å undergrave den allerede svake rettsikkerheten som eksisterer for personer underlagt vergemål.

De to siste setningene i § 33, andre ledd, bør fjernes fra lovverket raskest mulig. Nåværende lovforståelse åpner for permanent umyndiggjøring basert på en legeerklæring. Rettsikkerheten er fraværende. De to setningene har ingen nødvendig funksjon. Trenger en å handle raskt, så kan en benytte Vergemålslovens § 61 som åpner for midlertidige vedtak om å frata rettslig handleevne. § 61 utløser domstolsbehandling av vedtaket i ettertid, noe erklæringer om manglende samtykkekompetanse ikke gjør.

4 tanker om “Snarvei til umyndiggjøring

 1. Tilbaketråkk: Menneskerettighetsbloggen fyller 3 år | menneskerettighetsbloggen

 2. Jeg må tilstå at jeg blir litt usikker på om forbundslederen for
  Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) egentlig forstår hvilke konsekvenser det vil få hvis man fjerner muligheten til å frata noen samtykkekompetanse.
  Hvis man for eksempel ser dette i forhold til
  FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne som NFU i stor grad uttaler havner dette under konvensjonens artikkel 12 Likhet for loven.
  Hvis man her legger til grunn at utviklingshemmede uansett fungeringsnivå vil det
  blant annet kunne føre til at man må endre straffeloven fordi loven gir adgang til personer som er debile (lett utviklingshemmet) kan straffen settes til et som ligger under minimumsrammen for paragrafen man er tiltalt etter fordi retten legger da til grunn at den utviklingshemmedes forståelse for det fulle alvoret er redusert.

  http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/2022/2040/2045

  Legger man NFU sin holdning til grunn vil det bety strengere straffer for utviklingshemmede som er strafferettslig tilregnelig.
  Personer som i dag etter en judisiell observasjon er strafferettslig utilregnelig vil med NFUS holdning bli erklært tilregnelig og kan straffes på lik linje med majoriteten av straffedømte.

  I tillegg blir det i dag gitt fri sakførsel i saker der det er snakk om umyndiggjøring.
  Det vil forsvinne dersom NFU får det som de vil. http://www.fri-rettshjelp.no/

  Hvis man legger NFUS holdninger til grunn har alle rettslig handleevne og alle har samtykkekompetanse.
  I dag har myndighetene en ordning med finansiering av bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet.
  Med vanskeligstilte menes utviklingshemmede, rusmisbrukere personer med
  psykiske lidelser osv.
  det vil si at disse gruppene i stor grad er naboer.
  Fratakelse av rettslig handleevne gjelder også for rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser herunder personer sinnslidelse.
  Med NFU sine holdninger vil utviklingshemmede og pårørende leve i konstant frykt for den utviklingshemmedes liv og helse.
  Derfor mener jeg at NFUS holdning til dette tema er både farlig, skremmende og direkte uansvarlig.

  Liker

 3. Tilbaketråkk: Høyesterett mener at norsk lov må gå foran menneskerettighetene | menneskerettighetsbloggen

 4. Tilbaketråkk: Menneskerettighetsbloggen fyller 4 år! | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s