Helse / Norge / psykiatri

FNs komité mot tortur spør: Er tvangsmedisinering avskaffet?

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor. FOTO: privat

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor. FOTO: privat

<skrevet av Walter Keim > (artikkelen er basert på et åpent brev)

At tvang i psykiatrien er i et spenningsforhold til menneskerettighetene har vært kjent i mer enn 15 år. Like gamle er planene om reduksjon av tvang. Årsrapport om norsk innsats for menneskerettighetene (2000) ordlegger seg slik: «Målet er å redusere bruken av tvang (i psykiatrien i Norge)».

Siden 2011 har fem FN-komiteer kritisert tvang i psykiatrien: FNs menneskerettighetskomité , FNs komité mot tortur , FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Norge er folkerettslig forpliktet å respektere FN-konvensjonene. I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).  Samme år anbefalte Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) blant annet «at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov

I tillegg refset Europarådets kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering.

Helse og omsorgsdepartementet påstår problemstillingen har «høy prioritet» og «innebærer å ivareta rettssikkerhet for den enkelte samtidig med å sikre at samfunnet yter nødvendig omsorg i situasjoner hvor den enkelte ikke er i stand til å ta vare på seg selv». At menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging som ifølge FN må forbys med lov

Norge får refs av Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter for for mye tvang i psykiatrien. FOTO: Flickr.com: All creative commons

Norge får refs av Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter for for mye tvang i psykiatrien. FOTO: Flickr.com: All creative commons

betegnes som omsorg er skandaløs og krenker Norges folkerettslige forpliktelser.

Presidenten av Norsk psykologforening krever i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» svar fra regjeringen. I et brev fra mai 2014 til Likestillings- og diskrimineringsombudet vedrørende Norsk tvangslovgivning og ratifisering av CRPD, begrunner Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitt standpunkt med at Staten prøver å forandre FNs politikk på området. CRPDs General comment No. 1 (datert 19 mai 2014) viser at det mislyktes.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skrev deretter 10.10.2014: Stopp diskrimineringen, Høie.

HODs gir et «god dag mann økseskaft svar» på at Norge er folkerettslig bunnet av sine menneskerettsforpliktelser, og at menneskerettighetene er sikret i Grunnloven.

Det har vært en tverrpolitisk enighet i mer enn 15 år om reduksjon av tvang i psykiatrien. Dette har resultert i «Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang» i 2006 og både Bernt-rapporten (2009) og Paulsrud utvalget (2010) foreslo å sette ned et lovutvalg. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) har f.eks. i 2012 bare bidratt med 7 % reduksjon.

De data som foreligger viser dessverre ca. 34% økning i bruken av tvang ovenfor pasienter med psykiske problemer i perioden 2001 til 2013.

FNs komité mot tortur har nylig spurt Norge: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet (“Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law…”)?

Europarådets kommissær for menneskerettigheter har oppfordret Norge til å fullt ut respektere funksjonshemmedes rettigheter.

Situasjonen er uverdig for et land som ser på seg selv som et foregangsland i menneskerettigheter.

5 tanker om “FNs komité mot tortur spør: Er tvangsmedisinering avskaffet?

 1. Hei, tusen takk for å publisere innlegget.

  Setningene forekommer antageligvis ved en inkurie to ganger:

  Videre anbefalte Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) 2013 bl. a. «at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, somneuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov .»

  I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheterNorge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering . I 2013 har Norge ratifisert FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

  Kan dere redigere det? Takk på forhænd. Mvh

  Liker

 2. Bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur?

  Utenriksminister Jagland hadde i år 2000 den for regjeringen visjonære ideen (1) å utvide tanken om menneskerettigheter til psykiatriske pasienter i Norge, dvs. frihet fra tvang.

  5 FN komiteer, Europarådet sin kommissær, diskrimineringsombudet, helsedirektoratet, FFOs skyggerapport og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling. Men HOD stritter imot med hjelpeløse pinligheter som er en parodi av hensiktsmessig saksbehandling. Dette gir grunn til bekymring.

  Handlingene til SMK, den øvrige regjeringen, torturkomiteen og FN komiteen for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gjennomgås.

  SMKs befatning

  I 2013 ratifiserte Norge som 130. stat CRPD. Mental Disability Advocacy Center (MDAC) sendte 2013 (2) en juridisk betenkning om Norges folkerettslige forpliktelser til Statsminister Solberg som ble registrert under sak 2013/1135 men ikke besvart.

  2014 refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering. The Mental Disability Advocacy Center skriver: «This situation is unacceptable for a country such as Norway, which has a global reputation promoting and protecting human rights.»

  14.6.2014 ble Statsministeren gjort oppmerksom på denne utviklingen (3). Men jeg kan ikke se at henvendelsen er besvart.

  Både Utenriksdepartement, Justisdepartement, BLD, Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) henviser til Helsedepartementet (HOD) som ansvarlig for lovgivningen på område.

  HODs befatning

  Helsedepartementet har i 9 år kjempet imot menneskerettighetene til folk med nedsatt psykososial funksjonsevne. Norge holder seg derfor på Europatoppen når det gjelder tvang i psykiatrien. En oppfordring å lytte til FN ble ignorert. Samlet sett skjedde følgende:

  5 FN komiteer kritiserte Norge for for mye tvang i psykiatrien (5)

  Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering

  Likestillings- og diskrimineringsombudets rapporterte: Norge bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter

  Helsedirektoratet rådet å sette ned «et lovutvalg for etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.»

  FFOs skyggerapport av sivilt samfunn krever bl. a. Revisjon av lovverket og forbud av tvangsmedisinering

  Helsedepartementet unnlater at Helsedirektoratets råd kommer med i statsbudsjettet, som gir innblikk i regjeringens politikk

  Erfaringkompetanse anbefaler i tiltak 2: toppmøte 2015 «en utredning vedrørende forholdet mellom menneskerettigheter og norsk lovgivning med fokus på mer individuell tilpasning og maktforskyvning til pasienten i tråd med internasjonale avtaler»

  LDO fører tilsyn med FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). LDOs rapport følger opp en tradisjon med treffende analyser og fremtidsrettete konstruktive forslag som viser hva skal gjøres.

  «Myndighetene våre ser fremdeles ut til å tro at det er folks funksjonsevne som er problemet. Det er det ikke. Feilen sitter i samfunnet, og de barrierene som diskriminerer og stenger folk ute, sier Ørstavik. Hun etterlyser en politikk som tar dette på alvor.

  Skal myndighetene leve opp til (CPRD-)konvensjonen og kravene fra FN, må de endre politikken sin fra å se etter feil med folk – til feil med samfunnet»

  Det er videre svært positiv at 2 bruker/borgerrettsorganisasjoner var invitert for å si ifra hvor skoen trykker, også tilgjengelig på video publisert på Internett: http://bambuser.com/node/4714080 .

  Helsedepartementet anbefales å følge Helsedirektoratets råd å sette ned et lovutvalg for etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.». HOD prøvde å unnta denne anbefalingen offentligheten.

  Men framfor å innse at det er på tide å realisere menneskerettighetene, unntar HOD helsedirektoratets anbefaling offentligheten. Det fører til spørsmål: «Er staten umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling?» (6).

  Helsedepartementet skriver 20.4.15 at tvang er «med å sikre at samfunnet yter nødvendig omsorg i situasjoner hvor den enkelte ikke er i stand til å ta vare på seg selv».

  Anbefalingene fra «NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet» med «reformer som innebærer radikale endringer innenfor tvangspsykiatrien sammenlignet med gjeldende rett» havnet i en skuff til fordel for en strategi å redusere tvang. Utvalget ble enige om at særlovgivningen bør fjernes

  HOD påsto 2011 å vente til resultatet av planen å redusere tvang, men unntar resultatet «man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang» offentligheten og nekter å handle. Dette er altså et spill for galleriet.

  Helsedepartement underslo Helsedirektoratets råd i statsbudsjett

  Det ble forsøkt å skjule med hjelp av Kongen i statsråd at Høie har ballen å redusere og fjerne tvang i psykiatrien og nektet innsyn for et medlem i rettighetsutvalget

  Helsedirektoratet unntar brev om FNs kommentarer om menneskerettskrenkelser i psykiatrien som «taushetsbelagte personlige opplysninger» ihht fvl. § 13

  Dette er pinlige, hjelpeløse og forkvaklede tiltak som viser fornektelse av problemet og at HOD trenger hjelp.

  FN komiteenes tilbakemeldinger til Norge, og skadevirkningene og dokumenterte nyere forskningsresultater om skadevirkningene av langtidsmedisinering med antipsykotika skal gjennomgås.

  Tilbakemeldingene fra FN inkludert torturkomiteen

  Både CRPD komiteen, ØSK komiteen, Universal Periodic Review (UPR), sivile og politiske rettigheter (SP) og torturkomiteen har kritisert tvang i psykiatrien.

  Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. «at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov.»

  Hva skjer etter at FN sine tilbakemeldinger blir arkivert i Utenriksdepartementet? Da jeg ikke kunne se at det ble tatt hensyn til tilbakemeldingene har jeg etter fattig evne forsøkt å gjøre dem kjent og sendt til flere departement. Det var delvis vanskelig å få brevet journalført. Helsedepartementet unntar det offentlighet som taushetsbelagte personlige data.

  Ønsker å gjøre oppmerksom på torturkomiteens spørsmål CAT/C/NOR/QPR/8 til Norge om tvangsmedisinering er forbudt og hvordan informasjon til pasientene sikres:

  (a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law…

  (b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention… ”

  Tvangsmedisinering med psykofarmaka i lys av torturkomiteens spørsmål

  Hva ligger i Helsedirektoratets anbefaling å «se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling»?

  Council of Evidence-based Psychiatry (4.1) ble opprettet 2014 og publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående «antipsykotisk» psykofarmaka og konsekvensene for å tette hullet med manglende forskning på langtidsbehandling med bl. a. deltagere Robert Whitaker (4.2,4.7) og Peter C. Gøtzsche (4.3,4.4).

  Martin Harrows langtidsforsøk (4.2, 4.5) viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er en effekt av seponeringen, ikke en effekt av lidelsen.» Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene. «Open dialogue» terapi metode bruker minimal medisinering og har ca 80% «revovery» (bedring som tillater å komme tilbake til familie og jobb).(4.7).

  PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet gir en oversikt av problemene og hvordan de kan løses:

  I KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (4.3): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

  I ‘Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse’ (2015) (4.4) skriver P. Gøtzsche: «Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse.»

  Statens Legemiddelverk, Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NPE ble informert om at nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig. Svaret påstår at legemiddelverket er klar over det og henviser til retningslinjer for psykosebehandling. Derfor ble legemiddelverket oppfordret å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika (7).

  Videre ble Helsedirektoratet oppfordret «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene» (8).

  Utenriksminister Jaglands visjonære idee å utvide tanken om menneskerettigheter til psykiatriske pasienter i Norge er nå moden for realisering. Siden den gang har det vært mange taler om det i Stortinget og en tverrpolitisk enighet å redusere tvang. Men resultatet ble en økning med en tredjedel i de siste 15 år. Dette viser total mangel på handlingskraft.

  Psykiatrien er tradisjons-, makt- og autoritetsbasert og bryr seg ikke om pasientenes menneskerettigheter og helse, selv om det finnes alternativer (4.6, 4.7). Derfor kan pasientene ikke overlates helsepersonells holdninger. Stortingets viser her sin avmakt med bare å prate om reduksjon av tvang.

  Jeg håper å bidra å gi muligheter at staten kommer med bedre svar til FN komiteen mot tortur enn de siste 5 år.

  I General Comment 1 premiss 42 har CRPD-komiteen uttalt:

  “As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”

  I Tyskland står selvbestemmelse og rettsikkerhet sterkere og det gjelder følgende:

  2011 og 2013 ble lovene om tvangspsykiatri opphevet som grunnlovsstridig ( 2 BvR 633/11 og 2 BvR 882/09 , 2 BvR 228/12)

  skriftlig dokumentasjon av informert samtykket ved større inngrep gjennom pasientens underskrift

  tvangsvedtak gjøres av dommere ikke leger

  ingen behandlingkriteriet (som står for 3/4 del av tvangen i Norge)

  forhåndserklæringer om behandling f. eks. reservasjon mot tvangsbehandling

  Allikevel kom FN sin CRPD komite med følgende anbefalinger:

  UN CRPD Committee gave concluding observations CRPD/C/DEU/CO/1 about the Federal Republic of Germany. Quotes from the States Report of the UN CRPD Committee on 17/04/2015:

  «30. The Committee recommends that the State party take all the immediate necessary legislative, administrative and judicial measures to:

  (a) Amend legislation to prohibit involuntary placement and promote alternative measures that are in keeping with articles 14, 19 and 22 of the Convention;»

  “Freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15)

  33. The Committee is deeply concerned that the State party does not recognize the use
  of physical and chemical restraints, solitary confinement and other harmful practices as acts
  of torture.”

  HODs hjelpeløse pinligheter er en parodi av hensiktsmessig saksbehandling og bekymringsfullt. Helseskadelig tvangsmedisinering er i et spenningsforhold til tortur. Behovet for handling og alvorligheten tas ikke på alvor.

  At ingen departement tar ansvar å gjenopprette Norges internasjonale anseelse er til syvende og sist Statsministerens ansvar.

  Med hilsen


  Walter Keim
  Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
  Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://home.broadpark.no/~wkeim/pasienter.htm
  [Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]

  Resultat:

  17.6.2016: Prop. 147 L (2015–2016): «Endringer i psykisk helsevernloven». Ikke pynt på tvang, fjern diskriminerende tvang

  17.6.2016: Nedsettelse av tvangslovutvalget: Norges internasjonale forpliktelser å fjerne diskriminerende tvang

  Oppfølging:

  Da Prop. 147 L (2015–2016) bare pynter på tvang og tvangslovutvalget sammensetning er utilfredstillende kom kampagnen «Avskaff tortur i psykiatrien»: http://avskaff-tortur.tk/

  16.10.2016: Når skal Stortinget forby helseskadelig tvangsmedisinering som anses som tortur av FN?

  26.12.2016: Ulovlig, menneskerettskrenkende tvangsmedisinering, som er tortur ifølge FN må og kan forbys

  http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_Solberg.html

  Liker

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s