Demokrati / Valg 2013

KRLE – På vei mot nytt menneskerettsbrudd?

< Av førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand og professor Kjetil Mujezinovic Larsen>

Vibeke Blaker Strand

Vibeke Blaker Strand

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre heter det: «RLE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og kravet om at faget … skal inneholde minst 55 pst kristendom gjeninnføres.» Dermed er døren åpnet for en ny runde om utformingen av et felles religionsfag i offentlige grunnskoler. Veien frem til dagens skolefag RLE (Religion, livssyn og etikk), som altså ikke nevner kristendom i fagets navn, har vært lang og meget omdiskutert både politisk og juridisk. Norge har blitt dømt for konvensjonsbrudd to ganger av internasjonale menneskerettsorganer fordi skolens religionsfag ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt hensynet til religiøse og livssynsmessige minoritetsgrupper. Dagens RLE-fag er resultatet av diverse justeringer som har søkt å ivareta alle elevgruppers og foreldres rettigheter. Samarbeidspartienes enighet om å endre dagens RLE-fag beveger seg dermed inn i et minebelagt felt.

Utformingen av religionsundervisningen handler om å balansere to hensyn: Hensynet til å formidle den rolle kristendommen har spilt og spiller i det norske samfunn må veies opp mot hensynet til å ivareta rettighetene til religiøse og livssynsmessige minoritetsgrupper. De to hensynene har vært balansert på ulike måter opp gjennom historien. Lenge var skolen en arena for opplæring i kristendom og det var ikke rom for minoritetsoppfatninger knyttet til religion. Det ble etter hvert gitt større handlingsrom for ulike grupper. Frem til 1997 kunne elever ha opplæring i kristendomskunnskap, men de kunne også få innvilget fritak fra kristendomsfaget og heller motta undervisning i faget livssynskunnskap, i «annen religions- eller livssynskunnskap» eller velge ikke å ha undervisning. Å ha et skolefag med hovedfokus på kristendom er ikke problematisk så lenge elevene har andre alternativer.

Innføringen av det omstridte skolefaget KRL (kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering) i 1997 representerte en helt ny tilnærming til religionsundervisningen: Faget ble utformet som et felles fag der alle måtte delta. Faget skulle ha kristen konfesjonell forankring samtidig som det søkte å vise respekt for andre religiøse og livssynsmessige synspunkter. Det var kun mulighet til delvis fritak fra faget. Det er denne helheten som førte til at FNs menneskerettskomité fant at faget innebar et brudd på FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) i 2003 og at Den europeiske menneskerettsdomstol i 2007 konkluderte med at faget brøt Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Kjetil M. Larsen

Kjetil M. Larsen

Både SP og EMK krever at konvensjonspartene skal respektere foreldres frihet til å sørge for at barna får en religiøs og moralsk oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning. Det var to problemer med KRL-faget. For det første var faget utformet på en måte som favoriserte kristendommen både kvantitativt og kvalitativt.  At kristendom fikk mer oppmerksomhet i undervisningen enn andre deler av faget var i seg selv ikke et problem. At det forelå kvalitative forskjeller der deler av undervisningen kunne betraktes som utøvelse av religion var imidlertid problematisk. For det andre var det ikke etablert en ordning med rett til fritak som i tilstrekkelig grad ivaretok rettighetene til religiøse og livssynsmessige minoritetsgrupper. Faget tilfredsstilte derfor ikke menneskerettslige krav til at undervisningen skal være «objektiv, kritisk og pluralistisk». Faget ble også ansett som problematisk i forhold til FNs barnekonvensjon, der det fokuseres på at det i skolen skal utvises respekt for elevers forskjellighet.

I samarbeidsavtalen er det enighet om at faget skal inneholde «minst» 55 % kristendom. Det er ikke satt noe øvre tak. I læreplanen for KRL-faget het det at undervisning om kristendom skulle tildeles «om lag» 55 % av timetallet i undervisningen. Dette betyr at samarbeidsavtalen, slik den er formulert, går lenger enn det tidligere KRL-faget i å gi kvantitativ overvekt til undervisning om kristendom. Dette vil neppe kunne stå seg internasjonalt. Kvalitative og kvantitative elementer i undervisningen kan dessuten ikke ses som to adskilte størrelser. De henger sammen. Dersom den kvantitative overvekten av kristendom blir for stor, vil det fort også kunne oppstå kvalitative forskjeller.

Menneskerettighetene gir rom for at religion kan ha en plass i skolens undervisning. Dette kan skje i religiøse privatskoler eller i et kristendomsfag i offentlige skoler, så lenge faget ikke er obligatorisk. Etablering av et fellesfag i religion uten adgang til fullt fritak og med særlig vektlegging på kristendom, er utfordrende.

I uttalelser til media har representanter for partiene fremhevet at man skal holde faget innenfor de rammene menneskerettighetene setter. Dette må ikke bare være retorikk. Menneskerettighetene gir Norge et meget begrenset spillerom til å gjøre endringer i dagens RLE-fag.

Den nye regjeringen vil få en rekke utfordringer med hensyn til å utforme en politikk som respekterer våre menneskerettsforpliktelser, og det knytter seg stor spenning til hvilken linje man velger å legge seg på. Det er uheldig at en ny regjering allerede før den tiltrer foreslår en endring som skaper tvil om Norges forhold til internasjonale menneskerettigheter, og det på et område hvor Norge allerede er dømt.

Innlegget er en lengre versjon av et debattinlegg publisert i Aftenposten 7. oktober 2013.

En tanke om “KRLE – På vei mot nytt menneskerettsbrudd?

  1. Tilbaketråkk: Gratulerer med dagen? De blåblås første år | menneskerettighetsbloggen

Legg en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s